24. března 2011 byl v aule Charkovské národní ekonomické univerzity slavnostně zahájen druhý ročník Institutu pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině.

Slavnostního zahájení se kromě zástupců pořadatelů, ředitele CDK Františka Mikše, koordinátorky transformačních projektů CDK Kateřiny Hlouškové, politologa a docenta Masarykovy Univerzity Lubomíra Kopečka a ředitele česko-ukrajinské neziskové organizace Společnost mladých Evropanů Jaroslava Peška, zúčastnil i generální konzul české republiky v Doněcku Antonín Murgaš a ukrajinskou stranu zastoupil vedle prorektora Charkovské národní ekonomické univerzity Vladimíra Jermačenka i vedoucí odboru mezinárodní spolupráce Rady města Charkova Viktor Ruď. Všichni zúčastnění vysoce ocenili práci institutu v minulém roce a vyjádřili mu plnou podporu i pro rok 2011 a další léta.

Velmi příjemným překvapením byl neobyčejný zájem ze strany studentů, ale i vyučujících a zástupců místních neziskových organizací. Do druhého ročníku výukového cyklu se přihlásilo více jak 160 studentů a profesorů z nejméně devíti místních vysokých škol a další museli být z kapacitních důvodů odmítáni. Ještě milejším překvapením pak byla vysoká kvalita zmiňovaných posluchačů, kteří v průběhu následujících 12 přednášek rozdělených do tří dnů i osobních konzultací s vyučujícími (celkem více jak 20 hodin intenzivní výuky, seminářů a diskuzí) prokazovali značné znalosti, odvahu i touhu projevit vlastní názor. Je nutné dodat, že jejich hodnocení současné politické, sociální i obyčejně lidské situace na Ukrajině bylo výrazně negativní a jejich touha po změně značná. Důkazem je i aktivita některých studentů reprezentovaná například textem Dmitrije Ťuťunnika "Stálo těch dvacet let za to? Ukrajina kontra demokracie a občanská společnost", který vyšel v Revue Politika.

Za mimořádným zájmem posluchačů stojí jednak dobré jméno CDK, které je v Charkově v souvislosti s podobnými projekty známo již od roku 2006, ale především nový výukový program, jehož cílem je pomoci získat finanční prostředky na vlastní ukrajinské projekty. Značnou pozornost CDK již tradičně věnovala místní média, která vedle novinových článků připravila i reportáže a rozhovory s vyučujícími i účastníky projektu. Místní televize je vysílala v pátek 25. a sobotu 26. března 2011.

Ukrajinský občanský sektor je značně poddimenzovaný (přibližně 4000 neziskových organizací na celou Ukrajinu v porovnání s asi 80 000 v České republice je výmluvný údaj) a trpí nejen nedostatkem financí, ale i značnou šikanou způsobenou všudypřítomnou korupcí. CDK se proto v roce 2011 rozhodlo směřovat veškeré své výukové aktivity směrem k tomu, aby se místní mladí lidé naučili realizovat vlastní vize, sestavovat vlastní projekty, formulovat je v rámci žádostí, sestavovat reálný rozpočet a získávat peníze od některého ze zahraničních donorů.

Ukrajinské vysoké školy zapojené do projektu

 • Kharkov National University of Economics
 • National Academy of State Administration under President of Ukraine
 • National Technical University KhPI
 • Kharkov National University of Internal Affairs
 • Kharkov Trade and Economic Institute under the Kiev National Trade and Economic University
 • Kharkov Humanitarian University „Ukrainian People´s Academy"
 • Kharkov National Economic University
 • Donetsk State University of Management
 • Karazin Kharkov National Univerzity

Program výuky v roce 2011

23. - 27. března 2011 (12 výukových hodin po 90 min)

Témata

Základní informace o fungování demokracie a občanské společnosti; příklady z české transformace a postupného růstu českého neziskového sektoru; společné průsečíky české a ukrajinské historie, vzájemná blízkost; srovnávání českého a ukrajinského prostředí a předávání českých zkušeností nejen v oblasti budování občanské společnosti.

Vyučující

 • František Mikš, ředitel CDK
 • Lubomír Kopeček, docent politologie FSS MU
 • Jaroslav Pešek, ředitel Společnosti mladých Evropanů
 • Kateřina Hloušková, koordinátorka transformačních projektů CDK
 • Larysa Brzobohatá, tlumočnice

25. - 29. května 2011 (12 výukových hodin po 90 min)

Témata

Základní body z dějin evropské integrace; informace o institucích, politikách a rozšiřování EU směrem na východ; současné dění a tendence v EU s důrazem především na témata relevantní pro východoevropský prostor

Přednášející

 • Petra Kuchyňková, odborná asistentka FSS MU
 • Ondřej Krutílek, analytik CDK
 • Larysa Brzobohatá, tlumočnice

14. - 18. září 2011 (12 výukových hodin po 90 min)

Témata

Teoretický kurz objasňující celý systém problémů týkajících se vypracování vlastního projektu, vyplnění formulářů, podání žádosti konkrétnímu donorovy, realizace projektu a jeho vyúčtování.

Lekce budou složit jako teoretická základna pro „domácí úkol", jímž bude, aby každý z posluchačů buď sám, nebo v rámci větší skupiny, připravil vlastní projekt, který bude podkladem pro následující listopadový praktický kurz.

Přednášející

 • Iveta Frízlová, projektový manager CDK
 • Sabina Dvořáková, výkonná ředitelka Demas
 • Veronika Štěrbová, konzultantka, Eurovision, a.s.
 • Larysa Brzobohatá, tlumočnice

9. - 13. listopadu 2011 (přesné datum a forma výuky budou upřesněny v závislosti na požadavcích posluchačů)

Posuzování předložených projektů, konzultace, úpravy, dopracování. Výběr projektů pro zaslání konkrétním donorům.

Přednášející

 • František Mikš, ředitel CDK
 • Kateřina Hloušková, koordinátorka transformačních projektů CDK
 • Iveta Frízlová, projektový manager CDK
 • Veronika Štěrbová, konzultantka, Eurovision, a.s.

Jako součást ukončení druhého ročníku Institutu pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině budou úspěšným posluchačům (podmínky: 80% účast na lekcích, vypracování znalostních testů minimálně na 70 %, podání vlastního projektu) předány certifikáty celoživotního vzdělávání MŠMT a nejlepší absolventské projekty budou zaslány konkrétním zahraničním donorům.

Fotogalerie

Aktuality