Centrum pro studium demokracie a kultury se spolupodílí na organizaci dvouletého projektu s názvem "Burma Foreign Affairs and Transition Study Program", který probíhá od ledna 2011 do prosince 2012 na thajsko-barmské hranici a je spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Krom českého MZV byl projekt podpořen donory: National Endowment for Democracy, Open Society Foundations a menším grantem od norské Rafto Foundation. Koordinátor projektu udržuje neustále kontakt s řadou barmských organizací (především HREIB, Altsean, Burma Partnership, AAPPB, Burma Fund, ND Burma, Earth Rights International School), zahraničních advokačních partnerů (např. Člověk v tísni, Burma UK Campaign, World Movement for Democracy, Human Rights Watch).

Cíl projektu

Cílem projektu je vyškolit 16 vybraných zástupců barmských opozičních a občanských skupin v tématice lidských práv, politologie a mezinárodních vztahů. Školení se věnuje také otázkám komunikace, politiky a vyjednávání a  trvá 10 měsíců.

Do projektu se přihlásilo 72 kandidátů z 50 různých organizací. Z nich bylo nakonec vybráno 16 studentů s ohledem na jejich dosavadní zkušenosti, práci v mateřských organizacích, osobní politickou vyzrálost, ochotu se učit a spolupracovat s ostatními členy z jiných etnických i občanských skupin. Poměr mužů a žen v kurzu je 10:6, 12 z účastníků kurzu jsou exulanti, 4 žijí v Barmě.

Program je sestaven z celodenní výuky v místě a distančních přednášek. Bylo potřeba vypracovat nový výukový materiál. Většina skript byla naposledy aktualizována v roce 2004. V předchozích letech se v kurzu hojně používaly dvě příručky - Human Rights for All a Democracy for All, které byly vydány v Jižní Africe ještě začátkem 80. let. Došlo tedy k přepracování nejen skript, ale celého kurikula. To bylo také rozšířeno o téma Tranzice a demokratizace a o téma Strategies and tactics of the non-violent resistence. Učebnice pro téma tranzice se vyvíjí ve spolupráci s experty CDK.

Studijní materiály a další informace na www.eduinitiatives.org

Učebnice: Budování demokratických institucí

Obsah

 • Kopeček, Lubomír: Podstata demokracie a teorie a praxe přechodů k demokracii
 • Hloušek, Vít: Politický vývoj Evropy od Druhé světové války do pádu komunismu a přechod České republiky k demokracii
 • Kopeček, Lubomír: Politické strany, volby a volební systémy a jejich vliv na demokracii
 • Mikš, František: Občanská společnost
 • Chytilek, Roman: Role zájmových skupin
 • Fajmon, Hynek: Zákonodárná moc
 • Holzer, Jan: Výkonná moc
 • Pospíšil, Ivo: Soudní moc a právní řád
 • Mareš Miroslav a Frank, Libor: Bezpečnostní politika, policie, armáda

Distanční přednášky

Distanční přednášky byly zahájeny v květnu 2011. Probíhají úspěšně formou videokonference, která trvá kolem 70 minut. Dosavadní „hosté", kteří se videokonferencí zúčastnili jako přednášející jsou:

 • Šimon Pánek, People in Need, CZ,
 • Mark Farmaner, Burma Campaign UK,
 • Renee Xia, China Human Rights Defenders
 • Han Dongfan, China Labor Bulletin
 • Thun Saray, ADHOC, Cambodia
 • Haris Azhar, KontraS, Indonesia
 • Yuyun, HRWG, Indonesia
 • Jaroslav Valuch: Jak používat Ushahidi platformu

Distanční přednášky CDK lektorů začaly v září a budou trvat do prosince 2011. Studenti tak měli příležitost vylepšit si do té doby angličtinu a základní politologické znalosti před tím, než se setkali s tematikou tranzice, která je pro ně poměrně náročná. Přednášejícími jsou autoři výše zmíněné publikace.

Listopadové semináře

Ve druhé polovině listopadu 2011 Pavel Pšeja, externí spolupracovník CDK, pobýval týden v thajských městech Chiang Mai a Mae Sot, kde se coby lektor zúčastnil dvou seminářů, které byly v rámci projektu uspořádány.

První seminář se uskutečnil v Chiang Mai. V rámci třídenního školení se posluchači seznámili s detailními informacemi ohledně přechodů k demokracii obecně, o jejich konkrétních variantách v Polsku, Maďarsku a Československu, přičemž vždy jsme kladli velký důraz na hledání paralel se situací v dnešní Barmě a na uvádění co největšího množství praktických příkladů. Součástí kurzu byla i půldenní praktická simulace vyjednávání vlády a opozice, a to v různých situacích a scénářích. Kurz byl posléze završen semináři na témata nacionalismu a aktuálních otázek globální politiky, přičemž v obou případech jsme opět zdůrazňovali vazby na barmskou problematiku.

Druhý seminář, organizovaný v Mae Sot, byl intenzivnější, neboť trval jen půldruhého dne. Zůstala zachována témata související s přechody k demokracii, jež byla navíc doplněna příklady Srbska a Ukrajiny coby zemí s nedokončenou tranzicí. Pro nedostatek času byly tentokrát vynechány otázky nacionalismu, oproti tomu jsme usilovali o poukázání na typická rizika související s přechodem k demokracii a na odpovědi, jak se v případě Barmy s těmito riziky vypořádat.

Oba semináře byly ze strany jejich účastníků hodnoceny vysoce kladně s tím, že je považují za praktické a pro jejich budoucnost užitečné.

Fotogalerie

Demokratizace