CDK systematicky seznamuje odbornou veřejnost se současnými trendy, metodami a výsledky bádání v oboru kulturní historie, a to především ve vztahu k religionistice, teologii, sociologii, politologii a kulturní antropologii. Projekt zahrnuje publikování jak původních prací domácích autorů, tak překladů významných zahraničních děl. Součástí projektu jsou i diskuse o významu kultury a náboženství v evropském prostředí.

Výzkum i publikační aktivity realizuje CDK ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Českou křesťanskou akademií, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity a dalšími vědeckými a akademickými pracovišti.

Výstupy projektu jsou určeny akademické obci v České republice, především studentům humanitních oborů, a vzájemné interdisciplinární komunikaci mezi odborníky.

Tematické okruhy projektu

  • Katolicismus v českých zemích ve 20. století
  • Ekumenické církevní dějepisectví
  • Metodologie kulturních dějin
  • Sekularizace a modernizace v novověké Evropě
  • Kulturní aspekty revolučních a konzervativních trendů v moderní době
  • Autoritativní a totalitární režimy ve 20. století

Ediční řady

Projekty