Kontext a principy projektu

Otázka vztahu politiky a náboženství získává v posledním období znovu na aktuálnosti. Již delší dobu poukazují někteří politologové a sociologové na znovuobnovení intenzivní vazby mezi náboženskou identitou a některými politickými hnutími v různých částech světa. V tomto kontextu je nezbytné znovu promýšlet a nově analyzovat měnící se společenskou a politickou funkci náboženských společností v rozdílných kulturních, sociálních a politických prostředích. Současně je ale také nutné sledovat příčiny a důsledky rostoucí akceptace různých náboženství jako jednoho ze zdrojů ideového (ideologického) profilu politických subjektů, pro něž pak religiózní zdůvodnění slouží často jako legitimační nástroj pro fundamentalistické postoje nebo dokonce násilné akce. Tato situace je sice dlouhodobě nejviditelnější na politické funkci islámu, ale také jiná náboženství bývají opakovaně využívána jako inspirační či legitimační zdroj rozličných politických postojů včetně těch, které mohou přispívat k erozi demokratické politické kultury nebo ji přímo ohrožovat. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že aktuální problémy s násilnými akcemi politické povahy odvolávajícími se na islám, kterým demokratické společnosti čelí v celosvětovém měřítku, nemohou deformovat výzkumnou perspektivu v tom směru, že by vazba mezi náboženstvím a politikou byla a priori interpretována negativně. Takové ideologické zúžení celé komplikované problematiky, kterého jsme často svědky v publicistickém zjednodušování, má totiž zpětný vliv na reinterpretaci i těch náboženských tradic, které měly formativní vliv na rozvoj demokratické politické tradice euroamerické civilizace. Vztah politiky a náboženství tedy musí zůstat otevřenou výzkumnou otázkou.

Záměry a cíle projektu

Různým důsledkům současné interakce politiky a náboženství není (resp. nemusí být) ušetřena ani Česká republika. Proto je nezbytné, aby se i zde vytvořily podmínky pro vědecké zkoumání vztahu náboženství a politiky a pro zprostředkování jeho výstupů širší veřejnosti. Cílem CDK je překročit stávající fragmentalizovaný výzkum politiky a náboženství v jednotlivých disciplínách a pokusit se vytvořit platformu pro mezioborové bádání a otevřít prostor pro přehlednou prezentaci výsledků výzkumu. V tomto kontextu vznikla idea ediční řady Politika a náboženství, v níž vycházejí tematické práce (monografie, monografické sborníky apod.) zabývající se z různých pohledů podstatnými otázkami vztahu politiky a náboženství.

Ediční řada Politika a náboženství

Ediční řada Politika a náboženství přináší domácí i zahraniční monotematické práce, které se věnují dílčím aspektům vztahu politiky a náboženství. Charakteristikou ediční řady je interdisciplinarita a celková vyváženost mezi humanitními a sociálně-vědními přístupy.

Projekty